Tandhälsa, diabetes och högt blodtryck

Tandhälsa

En god mun- och tandhälsa bidrar till människors välbefinnande och livskvalitet genom hela livet. Detta gäller givetvis med koppling till munhälsan men det finns även samband med en persons sjukdomar i övriga kroppen och hälsa generellt. 40 Ett sådant samband kan till exempel ses mellan inflammation i tandköttet/tandlossning (parodontit) och hjärtkärlsjukdom samt diabetes. Omvänt ger även en rad allmänsjukdomar besvär i munnen, som i sin tur kan påverka vår livssituation negativt.

Tandhälsan i Sverige och i Halland är relativt god. Den konstaterade goda tandhälsan från tidigare genomförda undersökningar syns även i den aktuella studien. Det finns inga större skillnader mellan olika åldersgrupper. Däremot rapporterar kvinnor en bättre tandhälsa än män. Hallänningarna uppger överlag en något bättre tandhälsa än genomsnittet för Sverige. Samtidigt ses stora tandhälsoskillnader mellan olika grupper i befolkningen. En sämre tandhälsa ses generellt för socioekonomiskt utsatta och utlandsfödda.

Figur 6. Andel av befolkningen (%) i Halland och Hallands kommuner som rapporterar god tandhälsa.

Förutom skillnaden i tandhälsa mellan män och kvinnor finns det även skillnader i tandhälsa mellan Hallands kommuner. Kungsbacka uppvisar bäst tandhälsa för båda könen medan män i Hylte skattar sin tandhälsa lägst.

Diabetes och högt blodtryck

Diabetes och högt blodtryck är sjukdomar som ökar och utgör i dag stora hälsoproblem i hela västvärlden. 41 Dessa sjukdomar har också gemensamt att de ökar risken för hjärtsjukdom, hjärtdöd och stroke. 42 Dessutom samspelar de sinsemellan, men även med andra sjukdomar och ohälsa.

Diabetes

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar. Gemensamt för dessa sjukdomar är att blodsockerhalten i blodet är för hög på grund av brist på det blodsockersänkande hormonet insulin och kroppens försämrade förmåga att reglera sockerbalansen. Drygt 450 000 personer i Sverige är i dag registrerade diabetiker enligt nationella diabetesregistret. 43 Ytterligare ca 150 000 personer tros ha sjukdomen utan att veta om det. 44 Majoriteten av personer med diabetes, 85–90 procent, har vad som brukar kallas diabetes typ 2, där kroppen fortfarande producerar insulin men i lägre grad än tillräckligt.

I Halland uppger sig var tjugonde person ha diabetes och drygt var femte högt blodtryck. Siffrorna är något lägre hos kvinnor. Förekomsten av högt blodtryck ökar såväl i Halland som i Sverige och mest tydligt är det bland män. Förekomsten av dessa sjukdomar är något lägre i Halland än i riket. Det finns små skillnader mellan de halländska kommunerna men i stort följer de utvecklingen i Halland och Sverige.

Högt blodtryck

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är högt blodtryck det tredje största hälsoproblemet i världen efter hunger och rökning. 45 I Sverige beräknas nästan två miljoner individer ha högt blodtryck och andelen ökar med en åldrande befolkning. 46 Bland de som är över 65 år beräknas omkring hälften ha ett blodtryck som klassas som högt. Det påverkar dock inte allmäntillståndet i någon högre utsträckning vilket gör att de flesta som har sjukdomen inte märker det alls. Det är med andra ord inte blodtrycket i sig som är farligt utan de risker som det för med sig som utgör ett hot för hälsan. 47

Samspelet mellan tandhälsa, diabetes och högt blodtryck

Det finns studier som påvisar samband mellan tand- och munhälsa, diabetes och högt blodtryck. Sambanden är delvis komplexa där sjukdom/tillstånd inom ett område inverkar på sjukdom/ tillstånd i ett annat, men också vice versa.

Diabetes medför ökad risk att drabbas av inflammation i tandköttet/tandlossning (parodontit). Samtidigt kan parodontit vara ett tecken på en begynnande diabetes samt påverka den glykemiska kontrollen. 48 Det finns även ett tydligt samband för personer med högt långtidsvärde för blodsocker (HbA1c) och dålig munhälsa, där också det omvända gäller. 49

Högt blodtryck är ett vanligt problem hos diabetiker och beror på ökad kärlstyvhet. Kärlstyvheten ökar med ålder och hur länge en person har haft sjukdomen. Högt blodtryck är i sin tur en betydande riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Risken för hjärtkärlsjukdom är 2–3 gånger högre hos patienter med diabetes än de utan diabetes. 50 Det finns också samband mellan munhälsa och högt blodtryck, om än inte direkt så indirekt. Flera studier visar att personer med parodontit har väsentligt högre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom än personer utan tandlossningssjukdom. Inflammation och bakterier i munhålan, tandlossning och nedbrytning av tandbenet bidrar till den ökade risken. 51

Sambanden i den aktuella undersökningen är tydliga. Det finns ett negativt samband mellan tandhälsa och högt blodtryck samt diabetes. Personer som svarat att de har god eller mycket god tandhälsa har i mindre utsträckning högt blodtryck och/eller diabetes.

Utifrån genomförd undersökning framgår att tandhälsan är god i Halland. Socioekonomiskt utsatta grupper och vissa utlandsfödda uppvisar dock en sämre tandhälsa än befolkningen i sin helhet. Det finns också skillnader i tandhälsan mellan de halländska kommunerna. Trots en generellt god tandhälsa i Halland är det viktigt att fortsatt kontinuerligt följa utvecklingen inte minst utifrån den ohälsa som fortfarande redovisas, de skillnader som framkommer och de samband som finns med andra sjukdomar. Främjande, förebyggande och behandlande åtgärder på såväl individ- som grupp- och befolkningsnivå inom området är alla viktiga delar för en god och jämlik tandhälsa.

Självrapporterat högt blodtryck har ökat, särskilt för män. Att bryta trenden genom främjande och förebyggande arbete samt genom medicinska insatser är av stor betydelse då högt blodtryck är en stor riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar.