Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem, och ökar risken att drabbas av en rad sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. 55 Fetma är också relaterat till psykisk ohälsa och är en vanlig orsak till att individer inte är i aktivt arbete. Livskvaliteten är ofta mycket låg vid extrem fetma (BMI ≥40). 56 Övervikt har ett samband med den intagna kostens sammansättning och mängd, och en utmaning är konsumtionen av kaloririk mat, läsk och andra sötade drycker. Graden av fysisk aktivitet spelar också roll och ärftliga faktorer har stor betydelse för utveckling av fetma, men precis som vid övervikt krävs utlösande miljöfaktorer i form av ohälsosamma levnadsvanor.57 Det finns forskningsstudier som visat att en stor del av de barn som är överviktiga eller feta vid fem års ålder förblir det livet ut.58, 59 Tidiga insatser under barnens första levnadsår har därför avgörande betydelse för goda levnadsvanor och förekomst av övervikt och fetma i vuxen ålder.59, 60, 61

Ungefär hälften av Sveriges befolkning uppskattas i dag lida av övervikt eller fetma.62 I Halland fortsätter andelen överviktiga män och kvinnor att öka. Män är överviktiga i betydligt större utsträckning än kvinnor i såväl Halland som i riket, och det kan ses en viss ökning med en stigande ålder. Den negativa trenden är tydligast i åldersgruppen 18–29 år.

HALLAND – RIKET

Förekomsten av fetma är jämnt fördelad mellan könen. På motsvarande sätt som för övervikt ses en viss ökning jämfört med tidigare undersökningar, liksom med stigande ålder, dock bara upp till 64 år. Åldersgruppen 45–64 år uppvisar högst andel med fetma.

HALLANDS KOMMUNER

Figur 9. Andel av befolkningen (%) i Halland och Hallands kommuner med övervikt och fetma.

Kvinnorna i Laholm är mer överviktiga när kommunerna jämförs med genomsnittet för Halland. Kvinnorna i Kungsbacka representerar däremot lägst andel av övervikt. I övrigt ses inga större skillnader i övervikt i länet. Förekomsten av fetma är något lägre i Kungsbacka bland både män och kvinnor. Högst andel med fetma ses bland kvinnor i Hylte och män i Laholm.

Utbildningsnivå och övervikt

Övervikt och fetma är betydligt vanligare bland personer med kort utbildning jämfört med personer med lång utbildning.

Samband mellan läsk/sötade drycker och övervikt/fetma i Halland

Det kan konstateras en stigande trend av övervikt/fetma och ett samband mellan konsumtionen av läsk och andra sötade drycker och övervikt/fetma.