Referenser

Socialdepartementet, SOU 2018:90. För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt.

Försäkringskassan, 2018

Montell E. Halländsk historia. Ett gränslands öden under åtta tusen år. En berättelse om Hallands forntid, dess säregna politiska historia och dess ekonomiska, sociala och kulturella utveckling intill våra dagar. 2: a reviderade upplagan 1983. Halmstad: Spektra AB, 1983

Ljunggren K G. Hallands ortnamn. Ingår i: Jerker Rosén red. Hallands historia II – Från freden i Brömsebro till våra dagar. Halmstad: Landstinget Halland, 1959:1053-1112

Lundström H, Diaconescu V. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. Statistiska centralbyrån (SCB). Demografiska rapporter 1992:2 (Statistics Sweden. Demographic reports 1992:2). Halmstad: Bulls tryckeri, 1992:44-45.

Hofsten E, Lundström H. Swedish Population History. Main trends from 1750 to 1970. In: Statistiska centralbyrån (SCB). Skriftserie Urval Nummer 8 (Statistics Sweden. Publication series number 8). Stockholm: Nordstedts Tryckeri, 1976:139-49.

Sandklef A. Hallands jordbruk 1650-1900. Ingår i: Rosén J, red. Hallands historia II – Från freden i Brömsebro till våra dagar. Halmstad: Landstinget Halland, 1959:125-272.

Statistiska centralbyrån (SCB) (Statistics Sweden). Historisk statistik för Sverige, del 2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955. Stockholm: SCB, 1959:53-58, 88-89.

Statistiska centralbyrån (SCB) (Statistics Sweden). Historisk statistik för Sverige, del I. Befolkning 1720-1967, 2 uppl. Stockholm: SCB, 1969:49-73.

Halländska emigrantöden 1860-1930. Frithiof Bengtsson med flera. red. Halmstad: Spektra, 1976.

Fogelberg T. Hallands ekonomiska historia 1800-1950 Ingår i: Jerker Rosén red. Hallands historia II - Från freden i Brömsebro till våra dagar. Halmstad: Landstinget Halland, 1959:381-583

Carlsson S. Folkrörelser i Halland. Kapitel i: Hallands historia II sid 873-955.

http://regionhalland.se/PageFiles/110588/Befolkning%20Halland.pdf

Statistiska centralbyrån (SCb). Befolkningsstatistik, SCB, Örebro 2018.

Constitution of the World Health Organisation (WHO); P1: International Health Conference, New York 1946.

Baigi A, Herrström P. Hälsan i Halland inför åt 2000 – En epidemiologisk studie. FoU-enheten, Landstinget Halland 1998.

Folkhälsomyndigheten (2015) Hälsa 2020 – Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion.

http://www.globalamalen.se/

Statens folkhälsoinstitut och socialstyrelsen. (2010). Svenska lärdomar av marmotkommissionens rapport closing the gap.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/ folkhalsopolitiska-mal/

Region Halland. (kompletterad version år 2015). Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.

Region Halland. (2017.) Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017- 2025

Regionala utvecklingsstrategin – Halland bästa livsplatsen 2005-2020.

Bremberg Sven, Dalman Christina, Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd: en kunskapsöversikt. Stockholm: Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova, 2015.

Shamasunder C, Sriram T.G, Murlai Raj S.G, Shanumugham v. Validity of a short 5-item version of the general health questionnaire (g.H.Q). Indian J Psychiatry 1986; 28(3): 217–219.

Karasek R, Theorell T. Healthy work: Stress, productivity, and the Reconstruction of working life. 1990; New York: Basic books.

https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention

Grosse, J. (2012). Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Rapport i socialt arbete nr. 139, 2012. Stockholms universitet

Holmberg, S & Rothstein, B. (2016). Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen i J Ohlsson, H Oscarsson & M Solevid (red) Ekvilibrium. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oskarson, M & Rothstein, B. (2012). Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? I L Weibull, H Oscarsson & A Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet

Grosse, J. (2012). Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Stockholms universitet.

Oskarson, M & Rothstein, B. (2012). Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? I L Weibull, H Oscarsson & A Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet

Furedi, F (2006). The only thing we have to fear is the ‘culture of fear’ itself. http://frankfuredi.com/pdf/fearessay-20070404.pdf

Mellgren, Caroline, Kronkvist, Karl (2013) Trygghet i lokalområde: resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem. Hälsa och samhälle (s.9-14), Malmö högskola

BRÅ (2012) NTU 2011 – Om utsatthet, trygghet och förtroende: http://www.bra.se/download/18.65a2909f135a9f5a1 cb80004059/1330948977803/201 2_2_ntu2011.pdf (2019-02-08).

Pain terms: a list with definitions and notes on usuage. Recommended by the IASP Subcommitte on Taxonomy. Pain Res Manag. 1979;6(3):249

Bergman S. Långvarig Smärta och Landstinget Halland 2018.

Löfgren M, Mannerkorpi K, Bergman S och Knardahl S. Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd. FYSS-kapitel Långvariga smärtillstånd 2016.

Shawgar Shekhani och Tomas Wang, Sambandet mellan oral hälsa , oral hälsorelaterad livskvalitet och socioekonomi, Malmö högskola

https://www.diabetesportalen.lu.se/om-diabetes (2019-01-31)

https://www.hjart-lungfonden.se

https://www.ndr.nu (2019-01-29)

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/ (2019-01-29)

www.euro.who.int/en/home, https://www.diabetes.se/ (2019-01-29)

Lakartidningen.se 2013-05-17, www.hjart-lungfonden.se/ Hjärtrapporten 2016 (2019-01-31)

https://www.hjart-lung.se/(2019-01-31)

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5820/FULLTEXT01.pdf (Samband mellan diabetes och parodontit) (2019-01-31)

Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=583 (2019-01-30)

http://www.tandlakartidningen.se/media/409868/72_75_2.pdf, www.hjart-lungfonden.se/Hjärtrapporten 2016, www.mabra.com/friskatander-minskar-risken-for-hjartsjukdom/(2019-01-31)

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 2017.

Allergi- och astmaförbundet. https://astmaoallergiforbundet.se/ information-rad/om-astma/ (Hämtad 2019-01-31).

Allergi- och astmaförbundet. https://astmaoallergiforbundet.se/ information-rad/om-astma/ (Hämtad 2019-01-31).

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Så kan vi vända trenden – Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020. 2015.

Södra regionvårdsnämnden. Regionalt vårdprogram för fetma hos vuxna (BMI >30). 2018.

Kunskapsguiden. http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx (Hämtad 2019-02-28) och Rikshandboken barnhälsovård. https://www. rikshandboken-bhv.se/ (Hämtad 2019-02-28).

Whitaker RC, Wright JA, et al. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med. 1997; 337:869-73

Gillman, M. W., Rifas-Shiman, S. L., Kleinman, K., Oken, E., RichEdwards, J. W., & Taveras, E. M. (2008). Developmental origins of childhood overweight: potential public health impact. Obesity, 16(7), 16511656.

Ref. från Gerd A Tangen (avhandling/artikel från Tillväxtprojektet)

Dattilo, A. M., Birch, L., Krebs, N. F., Lake, A., Taveras, E. M., & Saavedra, J. M. (2012). Need for early interventions in the prevention of pediatric overweight: a review and upcoming directions. Journal of obesity, 2012.

SOU 2017:47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. 2018.

http://www.fyss.se

https://www.1177.se/Halland

Livsmedelsverket. www.slv.se (Hämtad 2019-01-23).

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 2018.

Regeringens skrivelse 2015/16:86; En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020 https://www.regeringen.se/491aa1/contentassets/0cb3c9b3b28b49678a7205a3672b3e85/en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-skr.-2015_16-86.pdf

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/ tobak/

WHO 2014, Global status report on NCDs, 2014.

CAN Rapport 174; Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak.

The health and social effects of nonmedical cannabis use World Health; Organization 2016

www.spelprevention.se

Regeringens skrivelse 2015/16:86; En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020 https://www.regeringen.se/491aa1/contentassets/0cb3c9b3b28b49678a7205a3672b3e85/ en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-skr.-2015_16-86.pdf

Teknisk Rapport. En beskrivning av genomförande och metoder ”Hälsa på lika villkor”. Region Halland 2018-08-31; SCB 2018.

Lundström S. och Särndal C.-E. (2001). Estimation in the Presence of Nonresponce and Frame Imperfection. Stockholm: Statistics Sweden.

Särndal, Swensson och Wretman (1992): Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer Verlag.

Att mäta segregation på låg regional nivå. Slutrapport regeringsuppdrag KU2017/02404/D SCB:s dnr: 2017/1421; 2018-04-16.

Referenser - Så mår vi i Halland unga

Constitution of the World Health Organisation (WHO); P1: International Health Conference, New York 1946.

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa –Tvärsektoriella politiska arenor. SKL 2017

United Nations Development Programme (UNDP) Globala målen. https://www.globalamalen.se

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Grundrapport. Folkhälsomyndigheten 2018.

Så mår vi i Halland – Baserad på Hälsa på lika villkor 2018. Rapport Region Halland 2019.

Bremberg S, Dalman C. Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Stockholm: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), 2015.

Socialdepartementet, SOU 2018:90. För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Rapport. Socialstyrelsen, 2017

1. Remes O, Brayne C, van der Linde R, Lafortune L. A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. Brain Behav. 2018;6(7):e00497. DOI: 10.1002/brb3.497.

Nationella riktlinjer, utvärdering 2019. Vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen.

Anniko M. Stuck on repeat Adolescent stress and the role of repetitive negative thinking and cognitive avoidance. Avhandling Örebro Universitet 2018.

Jakobsson M m fl. Sleep duration and sleeping difficulties among adolescents: exploring associations with school stress, self-perception and technology use. Scand J Caring Sci; 2019; 33: 197–206.

Bauducco S.V m fl. Sleep duration and patterns in adolescents: Correlates and the role of daily stressors. Sleep Health, 2016; 211–2182016.

Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/suicid-sjalvmord/

Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-psykiska-ohalsan-okatbland-barn-och-unga-i-sverige-kortversion/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-3

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020. Fem fokusområden fem år framåt. http://samordnarepsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/psykisk_halsa_210x240_se_webb.pdf

Grosse, J. (2012). Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Rapport i socialt arbete nr. 139, 2012. Stockholms universitet

Oskarson, M & Rothstein, B. (2012). Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? I L Weibull, H Oscarsson & A Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet

Grosse, J. (2012). Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Stockholms universitet.

Oskarson, M & Rothstein, B. (2012). Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? I L Weibull, H Oscarsson & A Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet

IBID

Furedi, F (2006). The only thing we have to fear is the ‘culture of fear’ itself. http://frankfuredi.com/pdf/fearessay-20070404.pdf

Mellgren, Caroline, Kronkvist, Karl (2013) Trygghet i lokalområdet: resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem. Hälsa och samhälle (s.9–14), Malmö högskola

BRÅ (2012) NTU 2011 – Om utsatthet, trygghet och förtroende: http://www.bra.se/download/18.65a2909f135a9f5a1 cb80004059/1330948977803/201 2_2_ntu2011.pdf (2019-02-08).

Shawgar Shekhani och Tomas Wang, Sambandet mellan oral hälsa, oral hälsorelaterad livskvalitet och socioekonomi, Malmö högskola

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-23.pdf

Skalsky Jarkander M, Grindefjord M, Carlstedt K. Dental erosion, prevalence and risk factors among a group of adolescents in Stockholm County. Eur Arch Paediatr Dent. 2018; 19(1): 23–31.

Almquist, Louise Magnusson, Östby Vendin, Elin. Prevalence and Severity of Dental Erosion among Children and Adolescents. A Literature study.

Lövgren, A., Häggman-Henriksson, B., Visscher, C.M., Lobbezoo, F., Marklund, S. , Wänman, A. Temporomandibular pain and jaw dysfunction at different ages covering the lifespan – A population based study

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5820/FULLTEXT01.pdf (Samband mellan diabetes och parodontit) (2019-01-31)

Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen

https://www.diabetesportalen.lu.se/om-diabetes (2019-01-31)

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/ (2019-08-15)

CAN Rapport 174; Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

Regeringens skrivelse 2015/16:86; En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020 https://www.regeringen. se/491aa1/contentassets/0cb3c9b3b28b49678a7205a3672b3e85/en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--ochtobakspolitiken-20162020-skr.-2015_16-86.pdf

CAN Rapport 178; Skolelevers drogvanor 2018.

https://www.can.se/Fakta/Fragor-och-Svar/Tobak/ (Hämtad 2019-08-16)

https://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/tobaksberoende/Sidor/default.aspx (Hämtad 2019-08-16)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/tobaksrokning-daglig/ (Hämtad 2019-08-16)

https://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/tobaksberoende/Sidor/default.aspx (Hämtad 2019-08-16)

https://tobaksfakta.se/rokning-ojamlikt-halsoproblem/ (Hämtad 2019-08-26)

Folkhälsomyndighetens faktablad, 2017. Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk.

https://www.folkhalsoguiden.se/nyheter/cannabis-kan-kopplas-till-psykiska-sjukdomar/ (Hämtad 2019-08-26)

Livsmedelsverket. https://www.livsmedelsverket.se/(Hämtad 2019-01-23).

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 2018.

Selenius S. Barns smakpreferenser gentemot frukt och grönsaker – En kvantitativ forskning baserad på resultat från projektet Pro Green. Examensarbete Idrott och hälsopromotion Arcada. 2012

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Så kan vi vända trenden – Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020. 2015.

Södra regionvårdsnämnden. Regionalt vårdprogram för fetma hos vuxna (BMI >30). 2018.

Kunskapsguiden. http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx (Hämtad 2019-02-28) och Rikshandboken barnhälsovård. https://www.rikshandboken-bhv.se/ (Hämtad 2019-02-28).

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet

Rikshandboken barnhälsovård. https://www.rikshandboken-bhv.se/ (Hämtad 2019-08-30).

Whitaker RC, Wright JA, et al. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med. 1997; 337:869-73

Gillman, M. W., Rifas-Shiman, S. L., Kleinman, K., Oken, E., Rich-Edwards, J. W., & Taveras, E. M. (2008). Developmental origins of childhood overweight: potential public health impact. Obesity, 16(7), 1651-1656.

Gillman, M. W., Rifas-Shiman, S. L., Kleinman, K., Oken, E., Rich-Edwards, J. W., & Taveras, E. M. (2008). Developmental origins of childhood overweight: potential public health impact. Obesity, 16(7), 1651-1656.

Dattilo, A. M., Birch, L., Krebs, N. F., Lake, A., Taveras, E. M., & Saavedra, J. M. (2012). Need for early interventions in the prevention of pediatric overweight: a review and upcoming directions. Journal of obesity, 2012.

Hagströmer, M. Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Kap 1 i De aktiva och de inaktiva CIF rapport 2017.

FYSS (2017) Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

FYSS 2015 Lagerros Trolle Y, Rössner S. Fysisk aktivitet vid övervikt och fetma.

Bunke, S m.fl. The impact of social influence on physical activity among adolescents. I European Journal of Sports Science vol 13. Nr 1, s 86–95

Nyberg G. Få unga rör sig tillräckligt. Kap 2-3 i De aktiva och de inaktiva. CIF rapport 2017

www.spelprevention.se

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd, 2017. Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 2017

Allergi- och astmaförbundet. https://astmaoallergiforbundet.se/ information-rad/om-astma/ (Hämtad 2019-01-31).

Lundström och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imperfections, Statistics Sweden.