Smärta

Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse, associerad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan”. Definitionen understryker att smärta alltid är en subjektiv upplevelse och att den ska betraktas som verklig även i avsaknad av kliniska fynd. 37 Smärta är därmed en unik upplevelse, med en varierande grad av känslighet. Det är bara individen som kan förklara upplevelsen av ont i kroppen.

Tillståndet kan vara under korta stunder eller långvarigt. Det finns därför olika metoder och behandlingsalternativ när smärta uppstår. Smärta kan bero på många faktorer, vissa så enkla som ålder eller kön. Kvinnor drabbas till exempel i större utsträckning av smärtor i rörelseorganen än män. Att leva med smärta, särskilt under en längre tid, påverkar livskvaliteten negativt. Det är därför angeläget med såväl förebyggande som behandlande insatser.

Utöver att livskvaliteten påverkas av smärta kan smärtan även leda till emotionella besvär såsom depression, ångest och oro. Det finns olika sätt att behandla långvarig smärta. Att behandla smärtan aktivt, diagnostisera smärtgeneratorer, genomföra fysisk aktivitet, ta ett kognitivt förhållningssätt i beaktande och återge kontrollen över smärtan till patienten är några av de moment som är viktiga i behandlingsprocessen. 38 Vid långvariga utbredda smärttillstånd rekommenderas även fysisk aktivitet som ett betydande moment i behandlingen. 39

Vid symtom bör muskelstärkande fysisk aktivitet rekommenderas för att minska smärta och förbättra funktionsförmågan samt muskelstyrkan.

Personer med långvariga utbredda smärttillstånd bör rekommenderas regelbunden individanpassad fysisk träning.

Den fysiska aktiviteten bör utformas och individanpassas av medicinskt utbildad personal som fysioterapeut, i samråd med individen.

Knappt hälften av hallänningar rapporterar smärta i rygg, nacke och/eller händer. Svåra rygg- och nacksmärtor drabbar däremot kring 5 till 9 procent av befolkningen. Kvinnor upplever smärta i större utsträckning än män. Andelen som upplever smärta är större i de högre åldersgrupperna. Jämfört med riksgenomsnittet rapporterar en lägre andel hallänningar smärta.

Det finns varierande skillnader i smärtupplevelsen när kommunerna i Halland jämförs med varandra. Både män och kvinnor i Kungsbacka upplever smärta i händerna i mindre utsträckning än befolkningen i de andra kommunerna. Även ryggsmärtor förekommer i mindre skala bland kvinnor i Kungsbacka jämfört med kvinnor i de andra kommunerna i regionen.