Astma och allergi

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som drabbar både barn och vuxna. I dag lever cirka 800 000 personer med sjukdomen i Sverige. 52 Astma kan utlösas av allergiska reaktioner mot exempelvis pollen, pälsdjur och kvalster, eller av luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning och kall luft. Allergisk astma är den vanligaste formen av astma hos barn och unga. 53 Allergi är ärftligt och innebär att det uppstår reaktioner vid kontakt med ämnen som en människa normalt sett ska tåla. Allergiska besvär kännetecknas av symtom från luftvägar, mag- och tarmkanal eller huden. 54

HALLAND – RIKET

Ungefär var tionde hallänning uppges ha astma, oavsett könstillhörighet. Astma förekommer i ungefär samma utsträckning i Halland som i riket i sin helhet. Trenden ser ut att vara konstant över tid. Allergi är betydligt vanligare och förekommer bland cirka 30 procent av befolkningen. Andelen med allergi är något högre bland kvinnor och har ökat långsamt över tid såväl i Halland som i riket.

HALLANDS KOMMUNER

Figur 8. Andel av befolkningen (%) i Halland och Hallands kommuner med självrapporterad allergi och astma.

Rapporterad astma är lägre bland män i Hylte jämfört med genomsnittet för Halland. På motsvarande sätt utrycker en något mindre andel kvinnor i Varberg och män i Laholm allergiska besvär medan män i Kungsbacka upplever motsatsen.